PradžiaParašykite mumsSvetainės medisenVersija neįgaliesiems@leu_bibliotekaKontaktaiEl. paštasAISVMAUniversitetas
 
 
 

B I B L I O T E K A

 

 
 
Pradžia/Taisyklės

Taisyklės

NAUDOJIMOSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS

FONDAIS IR PASLAUGOMIS

TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Lietuvos edukologijos universiteto
Rektoriaus 2016-07-20 d. įsakymu Nr. 1-320

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – Universitetas) biblioteka (toliau – Biblioteka) yra Universiteto struktūrinis padalinys. Biblioteka veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, patvirtintais Lietuvos standartais, Universiteto statutu, Bibliotekos nuostatais, rektoriaus įsakymais ir šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

 

2. Taisyklėse naudojamos pagrindinės sąvokos:

 

 

2.1. Bibliotekos fondas – visi dokumentai, kuriais Biblioteka aprūpina savo vartotojus: dokumentai, sukaupti Bibliotekoje, ir elektroniniai informacijos ištekliai, pasiekiami nuotoliniu būdu, kurių nuolatinei ar laikinai prieigai įgytos teisės;

2.2. Dokumentas – naudojama ir saugoma laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, serialinis leidinys, natos, rankraštis, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją šaltinis;

2.3. Elektroniniai informacijos ištekliai – viešai prieinami informacijos ištekliai, esantys pasauliniame žiniatinklyje (www), komercinės / prenumeruojamos duomenų bazės (prieinamos tinkle ar CD), elektroniniai žurnalai, elektroninės knygos, elektroniniai katalogai, kiti elektroniniai leidiniai;

2.4. Universiteto bendruomenės narys – studentas, studijuojantis Universitete, darbuotojas pagal darbo, savanoriško darbo ar autorinę sutartį dirbantis Universitete, emeritas, afilijuotasis profesorius, į Universitetą pagal mainų (pasikeitimo) ir kitas programas atvykęs asmuo (tik vizito laikotarpiu);

2.5. Vartotojas – asmuo, Taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis Bibliotekos paslaugomis.

 

3. Bibliotekos fondai saugomi valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Biblioteka garantuoja vartotojams dokumentų ir elektroninių informacijos išteklių prieinamumą.

 

5. Elektroniniais informacijos ištekliais vartotojai privalo naudotis pagal licencinėje sutartyje nurodytas sąlygas.

 

6. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą. Mokamų paslaugų įkainius tvirtina Universiteto rektorius.

 

7. Bibliotekos tinklapyje paskelbtomis švaros dienomis vartotojai neaptarnaujami. Ši diena skiriama Bibliotekos informacinės sistemos duomenims atnaujinti, Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijai kelti, patalpoms ir fondams valyti, taip pat kitiems vidaus darbams vykdyti.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

 

8. Registracija:

8.1. Registruotais Bibliotekos vartotojais gali būti: Universiteto studentai, darbuotojai, institucijų, su kuriomis yra sudarytos sutartys dėl naudojimosi Bibliotekos ištekliais, atstovai, taip pat užsienio šalių studentai, dėstytojai ir kiti darbuotojai, atvykstantys į Universitetą pagal mainų (pasikeitimo) ir kitas programas, kiti asmenys;

8.2. Bibliotekos informacinėje sistemoje Universiteto studentai ir darbuotojai registruojami perkeliant jų duomenis iš Universiteto studentų ir darbuotojų duomenų bazių;

8.3. Kitų aukštųjų mokyklų studentai pateikia galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą ir užsiregistruoja Bibliotekos abonemente;

8.4. Kiti asmenys registruojami Bibliotekos abonemente pagal pateiktą pasą ar asmens tapatybės kortelę;

8.5. Juridinių asmenų atstovai registruojami pagal pateiktą institucijos vadovo patvirtintą oficialų prašymą su nurodytais įgalioto paimti dokumentus asmens duomenimis;

8.6. Užsienio šalių studentai, dėstytojai ar kiti asmenys, atvykstantys į Universitetą pagal mainų (pasikeitimo) ir kitas programas, registruojami pagal Tarptautinių ryšių skyriaus pateiktą sąrašą;

8.7. Vartotojai įgyja teisę naudotis Bibliotekos paslaugomis tik savo parašu patvirtinę, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir pasižada jas vykdyti.

 

9. Dokumentų skolinimas:

 

9.1. Galiojantys Universiteto studento, darbuotojo ir skaitytojo pažymėjimai, išduoti Universiteto bendruomenės nariams, yra dokumentai, sudarantys galimybę identifikuoti asmenį Bibliotekos informacinėje sistemoje ir suteikiantys jiems teisę skolintis dokumentus į namus;

9.2. Vartotojai, turintys galiojantį skaitytojo pažymėjimą, bet esantys ne Universiteto bendruomenės nariais, turi teisę naudotis Bibliotekos dokumentais ir elektroniniais informacijos ištekliais tik skaityklose;

9.3. Pažymėjimo brūkšninio kodo nuskaitymas išduodant dokumentą prilygsta vartotojo parašui;

9.4. Dokumentai skolinami pagal Bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruotą užsakymą;

9.5. Abonementuose dokumentai į namus skolinami nuo trijų dienų iki pusės metų, atsižvelgiant į jų paklausą ir Bibliotekoje esančių egzempliorių kiekį;

9.6. Neskolinami į namus skaityklose esantys, per tarpbibliotekinį abonementą (toliau – TBA) iš kitų bibliotekų gauti dokumentai, reti ir ypač vertingi dokumentai;

9.7. Dokumentai skolinami terminuotam laikui. Jam pasibaigus, jei dokumentas negrąžintas Bibliotekai, skaičiuojami delspinigiai;

9.8. Vartotojams skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius;

9.9. Skaityklose gali skaityti visi Bibliotekoje registruoti asmenys;

9.10. Pageidaujamus dokumentus, kurių nėra Bibliotekoje, registruoti vartotojai gali užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio šalių bibliotekų per TBA. Užsakymo tvarką reglamentuoja Lietuvos edukologijos universiteto tarpbibliotekinio abonemento taisyklės.

 

III. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. Vartotojai turi teisę:

10.1. Nustatyta tvarka naudotis Bibliotekoje saugomais dokumentais, elektroniniais informacijos ištekliais ir paslaugomis;

10.2. Naudotis Bibliotekos kompiuteriais ir kita įranga. Naudojimosi tvarką reglamentuoja Naudojimosi Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos kompiuteriais, garso bei vaizdo įranga taisyklės;

10.3. Prasitęsti pasiskolintų ilgesniam negu dviem savaitėms išduotų dokumentų naudojimosi terminą;

10.4. Kopijuoti, laminuoti, įrišti, skenuoti ir išsispausdinti dokumentus;

10.5. Įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas;

10.6. Fotografuoti dokumentus savo įranga tik mokslo ir studijų tikslais;

10.7. Dalyvauti Bibliotekos organizuojamuose mokymuose;

10.8. Lankytis Bibliotekos rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

10.9. Rezervuoti grupinio darbo zonas (tik Universiteto bendruomenės nariai);

10.10. Gauti informaciją apie Bibliotekos teikiamas paslaugas ir fondą;

10.11. Reikšti nuomonę (žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu) apie Bibliotekos darbą ir teikiamas paslaugas, siūlyti, kaip gerinti Bibliotekos veiklą.

 

11. Vartotojai privalo:

 

11.1. Tausoti ir saugoti naudojamus Bibliotekos dokumentus ir kitą turtą. Apie pastebėtus defektus ar gedimus pranešti Bibliotekos darbuotojui;

11.2. Neardyti fondų sustatymo tvarkos. Pernešti dokumentus iš vienos skaityklos į kitą galima tik darbuotojui leidus;

11.3. Elektroninius informacijos išteklius naudoti tik mokslo ir studijų tikslais, laikytis licencinėse sutartyse numatytų sąlygų;

11.4. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti ir pagarbiai elgtis su kitais vartotojais ir Bibliotekos darbuotojais. Nekalbėti mobiliojo ryšio ar kita įranga Bibliotekos skaityklose ir renginių metu;

11.5. Nurodytu laiku grąžinti pasiskolintus dokumentus. Už grąžinimo terminų pažeidimus sumokėti delspinigius;

11.6. Apie pamestą pažymėjimą, skaitytojo bilietą arba pasikeitusius asmens duomenims nedelsiant informuoti Bibliotekos abonementą;

11.7. Suveikus dokumentų apsaugos signalizacijai, parodyti asmeninius daiktus Bibliotekos darbuotojui;

11.8. Laikytis šių ir kitų Universiteto rektoriaus patvirtintų taisyklių.

 

12. Vartotojų atsakomybė:

 

12.1. Vartotojai, praradę ar nepataisomai sugadinę Bibliotekos dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba Bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kainą;

12.2. Dokumentai su kitų bibliotekų spaudais nepriimami;

12.3. Vartotojai, grąžinę dokumentą tokio paties pavadinimo, bet pažymėtą kitu, negu buvo pasiskolinę, bibliotekos brūkšniniu kodu, atsako kaip už prarastą;

12.4. Vartotojai, nepranešę Bibliotekai apie prarastą pažymėjimą ar skaitytojo bilietą, yra atsakingi už visus veiksmus, padarytus naudojantis šiais dokumentais;

12.5. Vartotojai, prisijungę su savo slaptažodžiais, yra atsakingi už visus veiksmus, atliktus naudojantis Bibliotekos informacine sistema ir elektroniniais informacijos ištekliais;

12.6. Vartotojai, t. y. studentai, baigę ar laikinai nutraukę studijas, taip pat prieš akademines atostogas privalo grąžinti visus pasiskolintus dokumentus. Darbuotojai – nutraukę darbo sutartį Universitete, prieš ilgalaikes atostogas ar mokslines stažuotes užsienyje (jeigu pasiskolintų dokumentų grąžinimo terminas yra trumpesnis, nei atostogų / mokslinės stažuotės laikotarpis);

12.7. Vartotojai, nesilaikantys elgesio viešose vietose normų ir (ar) asmens higienos, apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, Bibliotekoje neaptarnaujami;

12.8. Vartotojams, pažeidusiems Taisykles, Bibliotekos direktoriaus sprendimu gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka. Apie netinkamą elgesį pranešama padalinio vadovui ir (ar) Universiteto rektoriui.